Документи, необхідні для митного оформлення товарів із застосуванням ВМД

Подача декларантом вантажної митної декларації, заповненої відповідно до заявленого митного режиму, супроводжується по­данням у митний орган таких документів, необхідних для її при­йняття:

а) документів, що засвідчують повноваження декларанта на подачу ВМД від власного імені;

б) транспортних документів, що підтверджують факт пере­міщення товарів;

в) у випадках, передбачених нормативними актами, митних документів:

— декларації митної вартості (ДМВ);

— документа контролю за доставкою товарів (ДКД);

г) ксерокопії паспорта угоди, завіреної уповноваженим бан­ком у встановленому порядку;

д) документів, відомості про які заявлені в графі 44 ВМД (крім пункту 7);

е) документів, що підтверджують сплату митних платежів або забезпечення сплати митних платежів;

ж) електронної копії ВМД Документи, необхідні для митного оформлення товарів із застосуванням ВМД на магнітному носії.

Якщо ввезені товари заявляються під митні режими випуску для вільного обігу, реімпорту або митного складу, декларант по­винен надати також заяву:

а) про найменування митного органу, що здійснює основне митне оформлення;

б) про найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та юридич­ну адресу (адреса місця проживання) декларанта, а також прі­звище, ім'я, по батькові і номер кваліфікаційного атестата фахівця з митного оформлення (у разі, якщо декларантом є митний брокер);

в) про кількість вантажних місць, в які упаковані декларовані із застосуванням ВМД товари;

г) про кожне з вантажних місць, в які упаковані товари одного Документи, необхідні для митного оформлення товарів із застосуванням ВМД найменування, із зазначенням: способу їх пакування, маркування вантажного місця, найменування товарів і порядкових номерів за книгою обліку товарів і транспортних засобів на складі тимчасо­вого зберігання (СТЗ) або реєстраційних номерів по складських документах на митному складі, відповідно до яких обліковані то­вари, упаковані в кожне вантажне місце; про кількість товарів у кожному вантажному місці (у тих же одиницях виміру, що вико­ристовувалися в ВМД);

д) про неупаковані товари (замість відомостей про маркування вантажних місць повинні бути зазначені відомості про місцезна­ходження неупакованих товарів на СТЗ або митному складі, а та­кож інформація про причини неможливості проведення їх паку­вання Документи, необхідні для митного оформлення товарів із застосуванням ВМД).

Заява повинна бути підписана декларантом і завірена керівни­ком організації (або уповноваженою особою), і засвідчена печат­кою організації. Якщо декларантом с митний брокер, то заява підписується фахівцем з митного оформлення.

Декларант під час подачі ВМД може надати додаткові документи, які використовуються у разі необхідності, для митних цілей. Прикладом таких документів може бути сертифікат похо­дження товарів форми А або СТ1 (у разі, якщо декларант претен­дує на надання тарифної преференції); дозвіл Національного бан­ку України на відкриття рахунку в іноземному банку тощо. Ці документи вносяться декларантом у спеціальний опис докумен­тів, що додаються до ВМД. Опис складається у двох примірниках.

Митний Документи, необхідні для митного оформлення товарів із застосуванням ВМД орган, у свою чергу, вправі запросити в декларанта додаткові відомості з метою перевірки інформації, що міститься в ВМД і поданих документах. У такому разі декларанту у пись­мовій формі повідомляється про перелік необхідних документів і їх терміни.Відповідно до митного законодавства України при оформлен­ні ВМД потрібні такі документи:

1. Вантажна митна декларація (на товари вартістю до 100 дол. США, крім підакцизних, ВМД не подається).

2. Провізна відомість, або CARNET-TIR. Подається на всі ван­тажі.

3. Товаросупровідні документи:

—транспортні накладні (СМК, залізнична накладна, авіанак-ладна, коносамент, ТТН); — пакувальні листи; —комерційні документи (рахунки-фактури, інвойси);

4. Зовнішньоекономічний договір (контракт) з маркою гер Документи, необхідні для митного оформлення товарів із застосуванням ВМД­бового збору.

5. Довідка про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, або довідка про відсутність за межами України валют­них цінностей та майна.

6. Ліцензія Мінекономіки на товари, що підлягають ліцензу­ванню.

7. Картка реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту).

8. Дозвіл Урядової комісії з експортного контролю або висно­вок УКПЕК.

9. Сертифікат відповідності.

10. Карантинний сертифікат на вантажі, підконтрольні інспек­ції з карантину рослин.

11. Ветеринарний сертифікат на вантажі, підконтрольні службі ветеринарної медицини.

12. Дозвіл служби екологічного контролю на ввезення товарів.

13. Сертифікат про походження товарів.

14. Вексель (при митному оформленні давальницької сировини, іноземних інвестицій, цукру-сирцю тростинного та олії Документи, необхідні для митного оформлення товарів із застосуванням ВМД) з маркою гербового збору.

15. Податковий вексель з маркою гербового збору.

16. Платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на депозитні рахунки митних установ.

17. Довідка Національного агентства України з реконструкції та розвитку.

18. Погодження на ввезення озоноруйнуючих речовин і проду­кції, що їх містить, імпорт/експорт яких підлягає ліцензуванню.

19. Попередня ВМД (АД, ПД).

20. Лист-узгодження.

21. Разова (індивідуальна) ліцензія на зовнішньоекономічну операцію (для кожної експортної/імпортної операції, що здійс­нюється суб'єктом ЗЕД, до якого згідно зі ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» застосовано спеціальну санкцію — режим індивідуального ліцензування, що підтверджу­ється відповідним наказом Мінекономіки).

22. Індивідуальна ліцензія на здійснення резидентами майно­вих Документи, необхідні для митного оформлення товарів із застосуванням ВМД інвестицій за межами України. Видасться Мінекономіки в ра­зі вивезення майнових інвестицій за кордон.

23. Перевірка наявності марок гербового збору на:

— зовнішньоекономічних договорах, які укладені, починаючи з 01.01.99 (в тому числі договорах, які вносять зміни до раніше укладених договорів);

— векселях, виданих після 01.01.99;

— установчих документах підприємств, які зареєстровані у державних органах після 01.01.99.

24. При ввезенні лікарських засобів, у складі яких містяться наркотичні і психотропні речовини, необхідно мати дозвіл на ввезення медпрепаратів встановленого зразка, виданий Міністер­ством охорони здоров'я України.

25. Довідка-розрахунок митної вартості.

26. Звернення структурного підрозділу митниці до відділу та­рифів і митної вартості у разі необхідності вирішення спірних Документи, необхідні для митного оформлення товарів із застосуванням ВМД питань щодо митної оцінки товарів та предметів, що оформлю­ються.

27. Копія примірника ВМД.

28. Документи, на підставі яких приймається рішення щодо митної вартості товару (рахунки-фактури, рахунки-проформи тощо) подаються у відділи тарифів і митної вартості.


documentabhnydd.html
documentabhofnl.html
documentabhomxt.html
documentabhouib.html
documentabhpbsj.html
Документ Документи, необхідні для митного оформлення товарів із застосуванням ВМД